Liên kết website


Thông tin cần biết
Ngày 16 tháng 4 năm 2024

Tỷ giá vàngTỷ giá ngoại tệ

Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 635924
Đang Online: 823
Phòng Bảo tồn biển, đất ngập nước

Lãnh đạo phòng Bảo tồn biển, đất ngập nước

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hùng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại cơ quan: 0203.3793365

Số điện thoại di động:0982.505.676

E-mail: nguyenvanhung21@quangninh.gov.vn

Phụ trách: 

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về toàn bộ hoạt động của phòng Bảo tồn biển, đất ngập nước; chịu trách nhiệm quản lý nhân sự và tài sản được giao. Chỉ đạo, phân công, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chung; ký duyệt các chương trình, kế hoạch và báo cáo kết quả công tác tháng, quý, năm của Phòng. Hàng tháng tổ chức họp Phòng thông báo kết luận cuộc họp giao ban lãnh đạo của Giám đốc Ban quản lý về các nhiệm vụ của Phòng; đánh giá kết quả công tác tháng trước, chủ trì thảo luận xây dựng nhiệm vụ công tác tháng sau và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân trong Phòng. Chủ trì các cuộc họp sơ kết 6 tháng, tổng kết công tác chuyên môn; công tác thi đua, khen thưởng hằng năm; họp nhận xét, đánh giá, đề xuất mức xếp loại chất lượng viên chức; đánh giá xếp loại lao động của phòng theo quy định.

- Thẩm định các nội dung văn bản do phòng Bảo tồn biển, đất ngập nước tham mưu, đề xuất, xây dựng trước khi trình Ban Giám đốc ký ban hành.

- Trực tiếp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên, môi trường biển; chỉ đạo viên chức thực hiện lập và trình bày báo cáo đa dạng sinh học biển hằng năm.

- Trực tiếp tham mưu cho Ban Giám đốc và phối hợp với đơn vị chủ trì lồng ghép nội dung nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái thủy sinh vào Phương án quản lý rừng bền vững, trình cấp thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác quản lý các hoạt động thủy sản trong ranh giới Vườn quốc gia.

- Là đầu mối liên hệ, phối hợp trong công tác với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia và các cơ quan, đơn vị liên quan.

 Ông: Trần Hoài Nam – Viên chức

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy sản

Trình độ LLCT: 

Điện thoại cơ quan: 0203.3793365

Điện thoại di động: 0906.084.286

E-mail: tranhoainam@quangninh.gov.vn

Tham mưu cho Lãnh đạo phòng và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chủ trì tổ chức nghiên cứu, xây dựng, đề xuất và thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, dự án nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; dự án môi trường phục vụ công tác bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên, môi trường biển.

- Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức điều tra, giám sát, quan trắc định kỳ đa dạng sinh học hệ sinh thái rạn san hô, thảm cỏ biển hằng năm; xây dựng và tổ chức thực hiện công tác điều tra về sự phân bố, thống kê diện tích rạn san hô, thảm cỏ biển ngoài thực địa và cập nhật lên bản đồ số để phục vụ công tác quản lý, bảo tồn.

- Chủ trì tổ chức nghiên cứu, đánh giá về hiện trạng, diễn biến của các yếu tố môi trường biển; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và các hoạt động kinh tế, xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến tài nguyên đa dạng sinh học, môi trường biển Vườn quốc gia; đề xuất và thực hiện các giải pháp quản lý, biện pháp phòng, ngừa ô nhiễm, dịch bệnh. Quản lý trang thiết bị lặn, lập hồ sơ theo dõi và đề xuất sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

- Tham mưu cập nhật, quản lý hồ sơ (bản đồ số) về ranh giới, diện tích hợp phần biển của Vườn quốc gia.

- Tham mưu xây dựng đề xuất dự án, tìm kiếm, lựa chọn các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hợp tác, tài trợ, đầu tư xây dựng phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học biển; tổ chức triển khai thực hiện khi được phê duyệt.

- Phối hợp tham mưu, thực hiện công tác quản lý các hoạt động thủy sản trong ranh giới Vườn quốc gia (trên nền bản đồ số).

- Cập nhật, quản lý thông tin, dữ liệu về đa dạng sinh học biển; lập và trình bày báo cáo đa dạng sinh học biển khi được giao.

- Tham mưu xây dựng, phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm cải thiện sinh kế cho cộng đồng địa phương.

- Phối hợp với các cán bộ trong phòng thực hiện công tác bảo tồn tài nguyên, công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng; quản lý và nâng cao năng lực trang thiết bị được giao của Phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

 Ông: Phạm Xuân Hiệu – Viên chức

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy sản

Trình độ LLCT: 

Điện thoại cơ quan: 0203.3793365

E-mail: phamxuanhieu@quangninh.gov.vn

- Chủ trì tham mưu, đề xuất và thực hiện các biện pháp phục hồi và phát triển các hệ sinh thái tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái biển; công tác sưu tập, nuôi trồng thực nghiệm, xây dựng, đề xuất và thực hiện các chương trình đề tài, dự án nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen các loài động, thực vật biển nguy cấp, quý, hiếm, các loài có giá trị kinh tế cao;

- Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức điều tra, giám sát, quan trắc định kỳ đa dạng sinh học động vật đáy hệ sinh thái rừng ngập mặn; tổ chức điều tra, giám sát, quan trắc đa dạng sinh học hệ sinh thái vùng triều.

- Chủ trì công tác điều tra, thống kê, thu thập, xử lý mẫu vật để trưng bày Bảo tàng đa dạng sinh học phục vụ công tác bảo tồn, nghiên cứu khoa học.

- Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học biển 5 năm và hàng năm.

- Định kỳ lập và trình bày báo cáo đa dạng sinh học biển.

- Phối hợp với các viên chức trong phòng thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, tuyên truyền, giáo dục môi trường; quản lý và nâng cao năng lực trang thiết bị được giao của Phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

 

 

 

Bà: Đào Thu Thủy - Viên chức

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm Nghiêp

Trình độ LLCT: 

Điện thoại cơ quan: 0203.3793365

Điện thoại di động: 

E-mail: daothuthuy@quangninh.gov.vn

Tham mưu cho Lãnh đạo phòng, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chủ trì tham mưu, thực hiện công tác truyền thông, các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý, bảo vệ, bảo tồn tài nguyên, môi trường biển; tham mưu xử lý các văn bản được giao về lĩnh vực môi trường.

- Chủ trì tham mưu, đề xuất, thực hiện công tác quản lý mẫu vật, hình ảnh sinh vật biển, sắp xếp, trưng bày tại Bảo tàng đa dạng sinh học để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, tuyên truyền, giáo dục, đào tạo.

- Chủ trì tham mưu, thực hiện công tác hành chính; đầu mối tổng hợp về công tác văn thư, lưu trữ; chấm công và mua sắm văn phòng phẩm.

- Chủ trì, phối hợp thực hiện việc lập chứng từ thanh quyết toán kinh phí thực hiện các hoạt động của Phòng.

- Phối hợp thực hiện công tác hợp tác quốc tế; xây dựng đề xuất các nhiệm vụ, dự án; tìm kiếm, lựa chọn các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hợp tác, tài trợ, đầu tư xây dựng phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực quản lý, bảo tồn; công tác bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên, môi trường biển của Vườn quốc gia Bái Tử Long; quản lý và nâng cao năng lực trang thiết bị được giao của Phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

 

Nguyễn Hải Phong - Viên Chức

 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: 

Điện thoại cơ quan: 02033.793.365

Điện thoại di động: 

Email: nguyenhaiphong@quangninh.gov.vn 

Tham mưu cho Lãnh đạo phòng, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chủ trì, phối hợp thực hiện công tác điều tra, thống kê, thu thập, xử lý mẫu vật để trưng bày Bảo tàng đa dạng sinh học phục vụ công tác bảo tồn, nghiên cứu khoa học, tuyên truyền, giáo dục, đào tạo.

- Phối hợp thực hiện công tác nghiên cứu, đánh giá về hiện trạng, diễn biến của các yếu tố môi trường biển; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và các hoạt động kinh tế, xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến tài nguyên đa dạng sinh học, môi trường biển Vườn quốc gia; đề xuất và thực hiện các giải pháp quản lý, biện pháp phòng, ngừa ô nhiễm, dịch bệnh; công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý bảo tồn tài nguyên, môi trường biển; phối hợp nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng; quản lý và nâng cao năng lực trang thiết bị được giao của Phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

 

 

 


Tìm kiếm
Thăm dò ý kiến
Bạn trông đợi mức thưởng Tết thế nào?


   Xem kết quả