Liên kết website


Thông tin cần biết
Ngày 5 tháng 10 năm 2023

Tỷ giá vàngTỷ giá ngoại tệ

Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 546932
Đang Online: 428
Phòng Bảo tồn biển, đất ngập nước

Lãnh đạo phòng Bảo tồn biển, đất ngập nước

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hùng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại cơ quan: 0203.3793365

Số điện thoại di động:0982.505.676

E-mail: hungbtl@gmail.com

Phụ trách: 

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về hoạt động của phòng Bảo tồn biển; trách nhiệm quản lý nhân sự và tài sản của Phòng. Chỉ đạo, phân công, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chung của Phòng. Ký duyệt các chương trình, kế hoạch và báo cáo kết quả công tác tháng, quý, năm. Hàng tháng tổ chức họp Phòng để phổ biến Nghị quyết của Đảng ủy, Chi bộ; thông báo kết luận của Giám đốc Ban quản lý tại cuộc họp giao ban lãnh đạo; đánh giá kết quả công tác tháng trước, thảo luận xây dựng nhiệm vụ công tác tháng sau và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân trong Phòng. Tổ chức họp sơ kết 6 tháng, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, công tác chuyên môn hàng năm và họp nhận xét, đánh giá, phân loại viên chức của phòng theo quy định.

- Soát, xét, thẩm định các văn bản do Ban lãnh đạo giao phòng Bảo tồn biển tham mưu, đề xuất, xây dựng trước khi trình Ban lãnh đạo ký ban hành .

- Trực tiếp tham mưu cho Ban Lãnh đạo trong việc xây dựng và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Bái Tử Long (nội dung quy hoạch biển).

- Trực tiếp chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên, môi trường biển và tổ chức triển khai thực hiện.

- Tham mưu cho Ban Lãnh đạo trong việc xây dựng và thực hiện phương án chia sẻ lợi ích nguồn lợi thủy sản trong ranh giới Vườn quốc gia.

- Là đầu mối liên hệ, phối kết hợp trong công tác với các phòng chuyên môn, tổ chức trực thuộc của Ban quản lý và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Phụ trách lực lượng Tự vệ của Ban quản lý Vườn quốc gia.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Lãnh đạo phân công.

 

 Ông: Trần Hoài Nam – Viên chức

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy sản

Trình độ LLCT: 

Điện thoại cơ quan: 0203.3793365

Điện thoại di động: 0906.084.286

E-mail: 

Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo phòng, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chủ trì tổ chức nghiên cứu, xây dựng, đề xuất và thực hiện các chương trình, nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; dự án môi trường phục vụ công tác bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên, môi trường biển.

- Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức điều tra, giám sát, quan trắc định kỳ đa dạng sinh học hệ sinh thái rạn san hô, thảm cỏ biển và môi trường biển hàng năm.

- Chủ trì tham mưu xây dựng đề xuất dự án, tìm kiếm, lựa chọn các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hợp tác, tài trợ, đầu tư xây dựng phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học biển. Tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Tham mưu, thực hiện công tác quản lý các hoạt động thủy sản trong ranh giới Vườn quốc gia: Lập phương án, hồ sơ quản lý các tổ chức, cá nhân có hoạt động nuôi trồng, chế biến thủy sản trong ranh giới Vườn quốc gia; Kiểm tra, giám sát và đề xuất việc gia hạn, cấp phép nuôi trồng thủy sản cho các tổ chức, cá nhân.

- Tham mưu xây dựng và thực hiện phương án đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản của Vườn quốc gia.

- Lập và trình bày báo cáo đa dạng sinh học biển khi được giao.

- Tham mưu xây dựng, phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm cải thiện sinh kế cho cộng đồng địa phương.

- Phối hợp với các cán bộ trong phòng thực hiện công tác bảo tồn tài nguyên, công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

 Ông: Phạm Xuân Hiệu – Viên chức

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy sản

Trình độ LLCT: 

Điện thoại cơ quan: 0203.3793365

Điện thoại di động: 

E-mail: 

Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo phòng, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tham mưu, đề xuất và thực hiện các biện pháp phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái biển; tham mưu, đề xuất và thực hiện công tác sưu tập, nuôi trồng thực nghiệm, bảo tồn và phát triển nguồn gen các loài động, thực vật biển nguy cấp, quý, hiếm, các loài có giá trị kinh tế cao.

- Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức điều tra, giám sát, quan trắc định kỳ đa dạng sinh học động vật đáy hệ sinh thái rừng ngập mặn.

- Tham mưu, thực hiện công tác điều tra, thống kê, thu thập, xử lý mẫu vật, nguồn gen sinh vật biển để trưng bày Bảo tàng đa dạng sinh học phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, tuyên truyền, giáo dục, đào tạo.

- Chủ trì tổ chức nghiên cứu, đánh giá về hiện trạng, diễn biến của các yếu tố môi trường biển; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và các hoạt động kinh tế, xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến tài nguyên đa dạng sinh học, môi trường biển Vườn quốc gia. Đề xuất và thực hiện các giải pháp quản lý, biện pháp phòng, ngừa ô nhiễm, dịch bệnh.

- Tham mưu trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học biển 5 năm và hàng năm.

- Cập nhật, quản lý thông tin, dữ liệu về đa dạng sinh học biển; lập và trình bày báo cáo đa dạng sinh học biển khi được giao.

- Phối hợp với các cán bộ trong phòng thực hiện nhiệm vụ công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

 

 

Bà: Đào Thu Thủy - Viên chức

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm Nghiêp

Trình độ LLCT: 

Điện thoại cơ quan: 0203.3793365

Điện thoại di động: 

E-mail: 

Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo phòng, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo phòng, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chủ trì tham mưu, thực hiện công tác truyền thông, các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý, bảo vệ, bảo tồn tài nguyên, môi trường biển;

- Chủ trì tham mưu, thực hiện công tác quản lý mẫu vật, hình ảnh sinh vật biển, sắp xếp, trưng bày tại Bảo tàng đa dạng sinh học để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, tuyên truyền, giáo dục, đào tạo.

 

 

 

 


Tìm kiếm
Thăm dò ý kiến
Bạn trông đợi mức thưởng Tết thế nào?


   Xem kết quả