Liên kết website


Thông tin cần biết
Ngày 22 tháng 7 năm 2024

Tỷ giá vàngTỷ giá ngoại tệ

Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 692017
Đang Online: 151
Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Lãnh đạo phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Trưởng phòng: Phạm Quốc Việt

 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ nuôi trồng thủy sản

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 02033.793.365

Điện thoại di động: 0916.198.566

Email: phamquocvietvd2021@gmail.com

Phụ trách: 

Chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế.

Tham mưu cho Ban lãnh đạo Ban quản lý Vườn Quốc gia trong công tác quản lý các hoạt động Khoa học và Hợp tác quốc tế về bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, đất lâm nghiệp của Vườn quốc gia. Tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ rừng, biển, cảnh quan, môi trường trong cộng đồng dân cư địa phương và tổ chức các hoạt động dịch vụ du lịch sinh thái trong ranh giới Vườn quốc gia Bái Tử Long.

Tham mưu và chủ trì thực hiện công tác lập quy hoạch; rà soát điều chỉnh quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Bái Tử Long theo định kỳ và tổ chức thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt.

Tham mưu cho Lãnh đạo trong công tác quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ; là cơ quan thường trực, giúp Hội đồng khoa học Ban quản lý Vườn quốc gia thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động;

Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, kế hoạch quản lý Vườn quốc gia theo giai đoạn 5 năm và hàng năm;

Xây dựng đề xuất nhiệm vụ, dự án nghiên cứu, ứng dụng công nghệ về bảo tồn, phát triển hệ sinh thái rừng, đặc biệt là các loài đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm trình cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện;

Chủ trì lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác điều tra, giám sát đa dạng sinh học phần rừng và duy trì hệ thống thông tin dữ liệu về hồ sơ rừng đặc dụng để kết nối toàn quốc theo quy định, báo cáo hiện trạng về đa dạng sinh học, công bố danh mục động thực vật, quản lý vườn ươm, nhà bảo tàng đa dạng sinh học …

Tham mưu cho Lãnh đạo trong công tác chỉ đạo, quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng trong ranh giới Vườn quốc gia.

Xây dựng đề xuất dự án, tìm kiếm, lựa chọn các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hợp tác, tài trợ, đầu tư vào khoa học và công nghệ để nâng cao năng lực quản lý, bảo tồn sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia;

Chủ trì và phối hợp với các bên liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện các dự án, mô hình nông lâm kết hợp, phát triển kinh tế, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật, thực hiện các hoạt động thu hút cộng đồng dân cư các xã vùng đệm cùng tham gia quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân theo mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững;

Tổ chức biên soạn tài liệu, chủ trì và phối hợp với các bên liên quan tổ chức tuyên truyền cho cán bộ chiến sỹ và người dân trong vùng lõi, vùng đệm của Vườn quốc gia về tăng các quy định của pháp luật trong việc bảo vệ môi trường thiên nhiên, bảo vệ rừng và cảnh quan Vườn quốc gia Bái Tử Long và vùng đệm.

Phó trưởng phòng: Nguyễn Đăng Khoa

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 02033.793.365

Điện thoại di động: 0911.222.358

Email: nguyendangkhoa3@quangninh.gov.vn

Thực hiện các nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công:

- Quản lý, điều hành công việc chung của phòng khi trưởng phòng đi vắng;
- Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ điều tra, giám sát: Ô định vị lâm học; thu hái nguồn giống; thu thập, xử lý, trưng bày mẫu vật, cây gỗ lớn;
- Chỉ đạo triển khai nhân giống, bảo tồn các loài thực vật bản địa tại khuôn viên Vườn sưu tập thực vật;
- Thực hiện nhiệm vụ hợp tác, nghiên cứu khoa học phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học;
- Tham gia việc viết tin, bài phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá giá trị tài nguyên trên Trang thông tin điện tử;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

VIÊN CHỨC PHÒNG KHÒA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

 

Viên chức: Trịnh Thị Thon

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: 

Điện thoại cơ quan: 02033.793.365

Điện thoại di động:

Email:

- Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo phòng các văn bản liên quan đến phát triển Lâm nghiệp, đa dạng sinh học rừng và môi trường.

- Thực hiện công tác văn thư lưu trữ và công tác liên quan đến hành chính của phòng.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Phòng trong việc xây dựng báo cáo tháng, quý, năm của Phòng gửi Văn phòng Ban quản lý tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ban quản lý.

- Chủ trì thực hiện quản lý Vườn sưu tập thực vật quý hiếm: Gieo ươm các loài cây bản địa, quý hiếm (lập kế hoạch và tổ chức thực hiện gieo ươm) đảm bảo các hoạt động nghiên cứu, sản xuất cây giống bản địa, quý hiếm tại vườn ươm; duy trì vườn ươm sạch sẽ, khoa học.

- Thu thập tài liệu các loài cây và giống cây lâm nghiệp, cây mẫu và đánh giá, cập nhật các loài quý hiếm, nguy cấp trong VQG và đề xuất các phương pháp bảo tồn.

- Phối hợp với các đồng chí khác trong phòng thực hiện việc quản lý nhà bảo tàng đa dạng sinh học và giới thiệu cho du khách khi đến thăm quan nhà bảo tàng.

- Tham gia đề xuất ý tưởng dự án, đề tài nhiệm vụ khoa học công nghệ của Ban quản lý VQG Bái Tử Long cấp tỉnh/cấp bộ/cấp nhà nước.

- Tham gia viết bài để đăng tải trên Website của VQG Bái Tử Long.

- Tham gia thực hiện các phần công việc trong dự án, đề tài nếu có khi được đ/c chủ trì phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

- Chịu trách nhiệm trước đồng chí Trưởng phòng về mọi công việc được phân công và thường xuyên báo cáo Lãnh đạo phòng về các mặt hoạt động mình đảm nhiệm thực hiện.

Viên chức: Nguyễn Thị Thanh Tâm

Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn hóa du lịch - Cử nhân kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 02033.793.365

Điện thoại di động: 

Email:  nguyenthanhtam.baitulong@gmail.com

- Tham mưu cho Lãnh đạo phòng các văn bản liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ, môi trường;

- Là thành viên Ban xúc tiến phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Bái Tử Long, cùng với lãnh đạo phòng chủ trì đề xuất, triển khai các hoạt động DLST tại VQG theo nội dung Đề án đã được phê duyệt;

- Chủ trì quản lý Bảo tàng đa dạng sinh học (quản lý, bảo quản các tiêu bản mẫu vật, vệ sinh, sắp xếp tài liệu…) và giới thiệu cho du khách khi đến thăm quan;

- Chủ trì xây dựng các nội dung giới thiệu về Vườn quốc gia Bái Tử Long nhằm tuyên truyền, quảng bá về các giá trị tiềm năng đa dạng sinh học VQG;

- Phối hợp thực hiện việc điều tra, giám sát đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng;

- Thực hiện công tác văn thư lưu trữ và công tác liên quan đến hành chính của phòng;

- Phối hợp với các đồng chí trong phòng thực hiện công tác Vườn sưu tập thực vật quý hiếm;

- Tham gia viết bài để đăng tải trên Website của VQG Bái Tử Long;

- Tham gia thực hiện các phần công việc trong dự án, đề tài khoa học (nếu có) hoặc khi được phân công;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công;

- Chịu trách nhiệm trước đồng chí Trưởng phòng về mọi công việc được phân công và thường xuyên báo cáo Lãnh đạo phòng về các mặt hoạt động mình đảm nhiệm thực hiện.


Viên chức: Nguyễn Văn Khánh

- Tham mưu cho Lãnh đạo phòng xây dựng Kế hoạch thu hái nguồn giống phục vụ gieo ươm bảo tồn các loài thực vật quý hiếm, bản địa phân bố tại Vườn quốc gia Bái Tử Long;

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý đất rừng đặc dụng theo nội dung Phương án quản lý rừng bền vững;

- Phối hợp với các đồng chí trong phòng thực hiện công tác tại Vườn sưu tập thực vật quý hiếm; chịu trách nhiệm toàn diện về công tác Vườn sưu tập thực vật (trong trường hợp đồng chí chủ trì vắng mặt);

- Phối hợp thực hiện việc điều tra, giám sát đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng; tham gia xây dựng báo cáo hiện trạng đa dạng sinh học hàng năm;

- Tham gia đề xuất ý tưởng dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở/cấp tỉnh;

- Tham gia viết bài để đăng tải trên Website của VQG Bái Tử Long;

- Tham gia thực hiện các phần công việc trong dự án, đề tài (nếu có) hoặc khi được đồng chí chủ trì phân công;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công;

- Chịu trách nhiệm trước đồng chí Trưởng phòng về mọi công việc được phân công thường xuyên báo cáo Lãnh đạo phòng về các mặt hoạt động mình đảm nhiệm thực hiện.

Viên chức: Lê Văn Luyến

- Trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo phòng trong công tác quản lý đất rừng đặc dụng theo Quyết định số 85/2001/QĐ-TTg ngày 01/6/2001 và Phương án quản lý rừng bền vững Vườn quốc gia Bái Tử Long;

- Tham mưu văn bản tham gia ý kiến đối với các công trình, dự án nằm trong ranh giới Vườn quốc gia Bái Tử Long quản lý;

- Tham gia đề xuất ý tưởng và phối hợp triển khai các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở/cấp tỉnh/cấp bộ/cấp nhà nước;

- Phối hợp với các đồng chí trong phòng tham gia thực hiện điều tra, giám sát đa dạng sinh học, thu hái nguồn giống phục vụ gieo ươm hàng năm;

- Tích cực tham gia viết bài để đăng tải trên Website của VQG Bái Tử Long;

- Phối hợp với các đồng chí khác trong phòng thực hiện việc quản lý nhà bảo tàng đa dạng sinh học và giới thiệu cho du khách khi đến thăm quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công;

- Chịu trách nhiệm trước đồng chí Trưởng phòng về mọi công việc được phân công và thường xuyên báo cáo Lãnh đạo phòng về các mặt hoạt động mình đảm nhiệm thực hiện.


 Tìm kiếm
Thăm dò ý kiến
Bạn trông đợi mức thưởng Tết thế nào?


   Xem kết quả