Liên kết website


Thông tin cần biết
Ngày 5 tháng 10 năm 2023

Tỷ giá vàngTỷ giá ngoại tệ

Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 546953
Đang Online: 449
Trang chủ > Tin hoạt động

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

20/02/2023 08:25:39 AM

- Căn cứ Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

- Căn cứ Quyết định số 3474/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt thanh lý tàu QN-4382 của Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long;

- Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-VQG ngày 02/03/2022 của Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long về việc ban hành quy chế quản lý sử dụng tài sản công tại Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tủ Long;

- Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-VQG ngày 13/02/2023 của Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá thanh lý 01 tàu chở công nhân, số ĐKHC QN-4382 của Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long;.

- Căn cứ Quyết định số 2328/2015/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long;

- Căn cứ Thông báo số 30/TB-VQG ngày 01/02/2023 của Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long về việc lựa chọn tổ chức đấu giá,

 

Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá thanh lý 01 tàu chở công nhân, số ĐKHC QN-4382 của Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long như sau:

I. KẾT QUẢ LỰA CHỌN

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn:

- Tên công ty: Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh.

- Địa chỉ: Số 26, phố Văn Lang, phường Hồng gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn 87 điểm

3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có): Không có.

 

 

 

II. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM

TT

NỘI DUNG

MỨC TỐI ĐA

Công ty đấu giá Hợp danh Quảng Ninh

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh

I

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

23,0

22,0

22,0

1

Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá

11,0

11,0

11,0

1.1

Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ (số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử…)

6,0

6,0

6,0

1.2

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công khai, thuận tiện

5,0

5,0

5,0

2

Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

8,0

8,0

8,0

2.1

Có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu trả giá bảo đảm an toàn, bảo mật và các phương tiện khác bảo đảm cho việc đấu giá

4,0

4,0

4,0

2.2

Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nơi tổ chức cuộc đấu giá

4,0

4,0

4,0

3

Có trang thông tin điện tử đang hoạt động

2,0

2,0

2,0

4

Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

1,0

0

0

5

Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá

1,0

1,0

1,0

II

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án)

22,0

22,0

21,0

1

Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan

4,0

4,0

4,0

2

Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao

4,0

4,0

4,0

3

Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá

4,0

4,0

4,0

4

Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá

4,0

4,0

3,0

5

Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá

3,0

3,0

3,0

6

Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá

3,0

3,0

3,0

III

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

45,0

33,0

38,0

1

Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)    

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoặc 1.5

6,0

4,0

4,0

1.1

Dưới 03 hợp đồng

2,0

 

 

1.2

Từ 03 hợp đồng đến dưới 10 hợp đồng

3,0

 

 

1.3

Từ 10 hợp đồng đến dưới 20 hợp đồng

4,0

4,0

4,0

1.4

Từ 20 hợp đồng đến dưới 30 hợp đồng

5,0

 

 

1.5

Từ 30 hợp đồng trở lên

6,0

 

 

2

Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản đấu giá không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoặc 2.5.

18,0

12,0

14,0

2.1

Dưới 20%

10,0

 

 

2.2

Từ 20% đến dưới 40%

12,0

12,0

 

2.3

Từ 40% đến dưới 70%

14,0

 

14,0

2.4

Từ 70% đến dưới 100%

16,0

 

 

2.5

Từ 100% trở lên

18,0

 

 

3

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 3.1, 3.2 hoặc 3.3

5,0

5,0

5,0

3.1

Dưới 03 năm

3,0

 

 

3.2

Từ 03 năm đến dưới 05 năm

4,0

 

 

3.3

Từ 05 năm trở lên

5,0

5,0

5,0

4

Số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản.

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 4.1, 4.2 hoặc 4.3

3,0

2,0

2,0

4.1

01 đấu giá viên

1,0

 

 

4.2

Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên

2,0

2,0

2,0

4.3

Từ 05 đấu giá viên trở lên

3,0

 

 

5

Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

 (Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 5.1, 5.2 hoặc 5.3

4,0

4,0

4,0

5.1

Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

2,0

 

 

5.2

Từ 01 đến 02 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

3,0

 

 

5.3

Từ 03 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

4,0

4,0

4,0

6

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 6.1, 6.2, 6.3 hoặc 6.4

5,0

2,0

5,0

6.1

Dưới 50 triệu đồng

2,0

2,0

 

6.2

Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng

3,0

 

 

6.3

Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng

4,0

 

 

6.4

Từ 200 triệu đồng trở lên

5,0

 

5,0

7

Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động

Chỉ chấm điểm một trong các tiêu chí 7.1 hoặc 7.2

3,0

3,0

3,0

7.1

Dưới 03 nhân viên 

2,0

 

 

7.2

Từ 03 nhân viên trở lên

3,0

3,0

3,0

8

Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn

1,0

1,0

1,0

IV

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Chỉ chấm điểm một trong các tiêu chí 1, 2 hoặc 3

5,0

5,0

5,0

1

Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính

3,0

 

 

2

Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

 

 

4,0

 

 

3

Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

5,0

5,0

5,0

V

Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định

5,0

5,0

0

 

Tổng số điểm

100

87,0

86,0

VI

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

 

 

 

1

Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Đủ điều kiện

Đủ điều kiện

Đủ điều kiện

2

Không có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Không đủ điều kiện

 

 

 

Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long thông báo để các tổ chức đấu giá được biết và thực hiện./.

 


Lượt xem: 168
Ý kiến bạn đọc:

Họ tên: Email:  

Các tin liên quan:
  Tái thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên
  Chi bộ Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Bái Tử Long tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
  Triển khai công tác giám sát hiện trạng cây gỗ lớn đợt 2 và thu thập mẫu vật, tiêu bản đợt 2 năm 2023 tại đảo Ba Mùn
  Triển khai công tác giám sát hiện trạng cây gỗ lớn đợt 1 và thu thập mẫu vật, tiêu bản đợt 1 năm 2023 tại đảo Trà Ngọ lớn
  Đại hội Công đoàn Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Tổ chức Ngày chạy Olympic “vì sức khỏe toàn dân” cho viên chức, đoàn viên Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long năm 2023
  Thu hái nguồn giống bảo tồn và phát triển nguồn gen thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm tại Vườn quốc gia Bái Tử Long
  Triển khai sơ bộ công tác điều tra phân bố quần thể Kim giao núi đất (Nageia wallichiana) tại khu vực Ổ Lợn – Vườn quốc gia Bái Tử Long
  Họp hội đồng tư vấn, tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ “Bảo tồn nguồn gen cây Trai lý (Garcinia faagraeoides A.Chev, 1918) trên địa bản tỉnh Quảng Ninh”
  Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  Điều tra hiện trạng phân bố một số loài cây gỗ lớn đợt 1 năm 2023 tại đảo Ba Mùn Vườn quốc gia Bái Tử Long
  Phát hiện quần thể Kim giao núi đất (Nageia wallichiana) tại khu vực Ổ Lợn – Vườn quốc gia Bái Tử long
  Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long kiểm tra công tác di rời các cơ sở chế biến sứa trong Vườn quốc gia Bái Tử Long
  Hội nghị Bảo vệ Đề án dự tuyển chức danh Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
  Hội nghị kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long
Tìm kiếm
Thăm dò ý kiến
Bạn trông đợi mức thưởng Tết thế nào?


   Xem kết quả