Liên kết website


Thông tin cần biết
Ngày 30 tháng 5 năm 2024

Tỷ giá vàngTỷ giá ngoại tệ

Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 669252
Đang Online: 334
Trang chủ > Tin tức - Sự kiện

THÔNG BÁO Thi tuyển chức danh Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

25/05/2022 02:20:26 PM

Căn cứ Quy chế số 05-QC/TU, ngày 05/01/2022 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng;

Căn cứ Quyết định số 2328/2015/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long;

Căn cứ Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Thông báo số 206-TB/ĐUVQG ngày 06/5/2022 của Đảng ủy Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long về việc thi tuyển chức danh Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế;

Căn cứ Kế hoạch số 154/KH-VQG ngày 12/5/2022 của Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long về việc thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long;

Căn cứ nhu cầu kiện toàn chức danh Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế; Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long thông báo thi tuyển, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng tham gia thi tuyển

- Viên chức trong quy hoạch chức danh Trưởng phòng và tương đương giai đoạn 2021-2026 đang công tác tại các phòng chuyên môn, tổ chức trực thuộc Ban quản lý, có chuyên môn phù hợp với chức danh thi tuyển.

- Công chức, viên chức trong quy hoạch chức danh tương đương giai đoạn 2021-2026 đang công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương khác trong và ngoài tỉnh có trình độ chuyên môn, vị trí công tác phù hợp với chức danh thi tuyển.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện

2.1. Tiêu chuẩn

(1) Về chính trị tư tưởng: Trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong bất cứ tình huống nào, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Có tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; yên tâm công tác, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

(2) Về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật: Có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; không tham vọng quyền lực, không háo danh; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp. Bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phải, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm; công bằng, chính trực, trọng dụng người tài, không để người thân, người quen lợi dụng chức danh, quyền hạn của mình để trục lợi. Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

(3) Về trình độ:

- Có trình độ chuyên môn đại học trở lên, một trong các chuyên ngành: Lâm nghiệp, Thủy sản và một số chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm;

- Có bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên;

- Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng III và tương đương trở lên;

- Có trình độ tin học, ngoại ngữ phù hợp theo đúng quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước.

(4) Về năng lực: Có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực tổng hợp, phân tích và dự báo. Có khả năng phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, thời cơ, thuận lợi, vấn đề mới, khó và những hạn chế, bất cập trong thực tiễn; mạnh dạn đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để phát huy, thúc đẩy hoặc tháo gỡ. Có năng lực thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản tình hình thực tế để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực, địa bản công tác được phân công; cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và vì nhân dân phục vụ. Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo; gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

(5) Về sức khỏe, độ tuổi, kinh nghiệm: Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm tuổi bổ nhiệm theo quy định; có kinh nghiệm công tác; lãnh đạo quản lý.

(6 Nhận xét đánh giá năng lực chuyên môn: Được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 02 năm liền kề thời điểm được đề nghị bổ nhiệm; được cấp có thẩm quyền nhận xét, đánh giá bằng văn bản có triển vọng phát triển.

(7) Quy định khác:

- Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, đầy đủ, được cơ quan chức năng thẩm định, xác nhận. Không thuộc các trường hợp đang trong thời gian thi hành các hình thức kỷ luật; đang trong thời gian xem xét kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử; bị cấm đảm nhiệm chức danh theo quy định của pháp luật; có đơn thư tố cáo phản ánh, có căn cứ và nội dung vi phạm cụ thể cần xác minh làm rõ.

- Hiểu biết tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của đất nước, của địa phương liên quan đến ngành, lĩnh vực công tác.

- Nắm vững các văn bản pháp luật về chuyên môn, chuyên ngành.

2.2. Điều kiện

- Đảm bảo độ tuổi bổ nhiệm lần đầu, nói chung còn 10 năm công tác (ít nhất đủ 5 năm).

- Đối tượng dự thi phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực chuyên môn thi tuyển.

- Tự nguyện đăng ký dự thi.

- Thời gian đảm nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương từ 24 tháng trở lên.

- Không thuộc các trường hợp đang trong thời gian thi hành hình thức kỷ luật; đang trong thời gian xem xét kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

-  Sơ yếu lý lịch (cá nhân tự khai theo mẫu 2C của Bộ Nội vụ) được cơ quan nơi người tham gia thi tuyển xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, quản lý nhà nước, tin học... (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) trường hợp người đăng ký dự tuyển có bằng tiến sỹ, thạc sỹ, đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc cơ sở đào tạo trong nước liên kết với nước ngoài cấp (không thuộc diện cử, tuyển của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) phải có giấy xác nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

- Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác; ý kiến bằng văn bản của cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng công chức, viên chức cho phép dự tuyển.

- Bản nhận xét của cấp ủy, địa phương nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình.

4. Nội dung thi tuyển

4.1. Thi sát hạch trình độ ngoại ngữ

- Thời gian thi: 45 phút.

- Nội dung thi: Tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên đủ 04 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết.

4.2. Thi viết kiến thức chung

- Thời gian thi: 180 phút.

- Nội dung thi: Về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực thi tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

Ứng viên vượt qua phần thi sát hạnh trình độ ngoại ngữ và thi kiến thức chung(đạt từ 50 điểm trở lên của mỗi phần thi) sẽ được giao chuẩn bị đề tài để thi trình bày Đề án theo nội dung do Hội đồng thi tuyển quyết định.

4.3. Thi trình bày đề án

- Thời gian trình bày đề án tối đa 25 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về đề án từ 20 phút đến 25 phút; thời gian trả lời mỗi câu hỏi chất vấn không quá 05 phút.

- Nội dung thi trình bày Đề án: Đồng chí sẽ làm gì nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển.

5. Thời gian nộp hồ sơ, tổ chức thi tuyển

5.1. Thời gian nộp hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ dự thi tuyển: Từ ngày 24/5/2022 đến ngày 6/6/2022.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Văn phòng Ban trong giờ làm việc; địa chỉ: Thôn 8, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

5.2. Thời gian tổ chức thi tuyển

Thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển vào cuối tháng 06/2022 (có thông báo cụ thể sau).

Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp với Văn phòng Ban qua số điện thoại 02033.793365 để được giải đáp và hướng dẫn.

Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long trân trọng thông báo./.

/fileman/Uploads/168Tuyen chuc danh lanh dao cap phong (6).pdf

 


Lượt xem: 460
Ý kiến bạn đọc:

Họ tên: Email:  

Các tin liên quan:
  Phát triển du lịch Bái Tử Long từ cây di sản
  Viên ngọc thô của ngành du lịch
  Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long tổ chức gặp mặt kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
  Tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
  Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long họp bình xét thi đua, khen thưởng năm 2023.
  Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long khen thưởng cho người dân có thành tích cứu hộ Rùa biển.
  Tổng kết công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
  Thả 10 con khỉ về Vườn Quốc gia Bái Tử Long
  Cái Lim - “nàng công chúa đang ngủ say”
  Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá
  HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA BÁI TỬ LONG NĂM 2023
  Bảo tồn, phát huy giá trị Vườn quốc gia Bái Tử Long
  THÔNG BÁO Thi tuyển chức danh Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
  Hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long
  Ban biên tập Trang thông tin điện tử Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long họp đánh giá hoạt động 10 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2021.
Tìm kiếm
Thăm dò ý kiến
Bạn trông đợi mức thưởng Tết thế nào?


   Xem kết quả