Liên kết website


Thông tin cần biết
Ngày 19 tháng 9 năm 2021

Tỷ giá vàngTỷ giá ngoại tệ

Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 321215
Đang Online: 90
Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Lãnh đạo phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

 

Trưởng phòng: 

 

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ LLCT: 

Số điện thoại cơ quan: 

Số điện thoại di động: 

E-mail: 

Phụ trách: 

Chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế.

Tham mưu cho Ban lãnh đạo Ban quản lý Vườn Quốc gia trong công tác quản lý các hoạt động Khoa học và Hợp tác quốc tế về bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, đất lâm nghiệp của Vườn quốc gia. Tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ rừng, biển, cảnh quan, môi trường trong cộng đồng dân cư địa phương và tổ chức các hoạt động dịch vụ du lịch sinh thái trong ranh giới Vườn quốc gia Bái Tử Long.

Tham mưu và chủ trì thực hiện công tác lập quy hoạch; rà soát điều chỉnh quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Bái Tử Long theo định kỳ và tổ chức thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt.

Tham mưu cho Lãnh đạo trong công tác quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ; là cơ quan thường trực, giúp Hội đồng khoa học Ban quản lý Vườn quốc gia thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động;

Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, kế hoạch quản lý Vườn quốc gia theo giai đoạn 5 năm và hàng năm;

Xây dựng đề xuất nhiệm vụ, dự án nghiên cứu, ứng dụng công nghệ về bảo tồn, phát triển hệ sinh thái rừng, đặc biệt là các loài đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm trình cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện;

Chủ trì lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác điều tra, giám sát đa dạng sinh học phần rừng và duy trì hệ thống thông tin dữ liệu về hồ sơ rừng đặc dụng để kết nối toàn quốc theo quy định, báo cáo hiện trạng về đa dạng sinh học, công bố danh mục động thực vật, quản lý vườn ươm, nhà bảo tàng đa dạng sinh học …

Tham mưu cho Lãnh đạo trong công tác chỉ đạo, quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng trong ranh giới Vườn quốc gia.

Xây dựng đề xuất dự án, tìm kiếm, lựa chọn các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hợp tác, tài trợ, đầu tư vào khoa học và công nghệ để nâng cao năng lực quản lý, bảo tồn sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia;

Chủ trì và phối hợp với các bên liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện các dự án, mô hình nông lâm kết hợp, phát triển kinh tế, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật, thực hiện các hoạt động thu hút cộng đồng dân cư các xã vùng đệm cùng tham gia quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân theo mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững;

Tổ chức biên soạn tài liệu, chủ trì và phối hợp với các bên liên quan tổ chức tuyên truyền cho cán bộ chiến sỹ và người dân trong vùng lõi, vùng đệm của Vườn quốc gia về tăng các quy định của pháp luật trong việc bảo vệ môi trường thiên nhiên, bảo vệ rừng và cảnh quan Vườn quốc gia Bái Tử Long và vùng đệm.

 

Phó Trưởng phòng: Phạm Quốc Việt

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ nuôi trồng thủy sản

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 02033.793.365

Điện thoại di động: 0916.198.566

Email:phamquocviet.vqgbtl@quangninh.gov.vn/phamquocvietbtl@gmail.com

Phụ trách: 

Giúp Trưởng phòng trong công tác chỉ đạo điều hành Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế khi trưởng phòng vắng mặt. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về các công việc sau:

a) Công tác hợp tác quốc tế:

Làm đầu mối kết nối tới các Vườn di sản ASEAN tại Việt Nam, kết nối với Cục bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học cũng như xây dựng báo cáo thường niên gửi Trung tâm đa dạng sinh học ASEAN.

Xây dựng đề xuất dự án, tìm kiếm, lựa chọn các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hợp tác, tài trợ, đầu tư xây dựng phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học phần rừng và đất lâm nghiệp.

Chủ trì và phối hợp xây dựng, tổ chức, thực hiện các dự án, mô hình phát triển du lịch sinh thái, phát triển kinh tế, chuyển giao kỹ thuật, tham gia quản lý tài nguyên, nâng cao đời sống nhân dân theo mục tiêu bền vững.

Chỉ đạo xây dựng đề xuất nhiệm vụ, dự án nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ các hệ sinh thái biển trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện; kết nối trên toàn quốc dữ liệu của đơn vị.

b) Công tác tuyên truyền:

Chỉ đạo biên soạn tài liệu, tổ chức tuyên truyền giáo dục bảo tồn, bảo vệ môi trường, cho cộng đồng dân cư địa phương và du khách đến thăm quan tại VQG. Xây dựng tài liệu diễn giải về giá trị đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên để hướng dẫn, thuyết minh cho du khách đến thăm quan.

c) Công tác tổ chức du lịch sinh thái:

Trực tiếp tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án phát triển du lịch sinh thái VQG Bái Tử Long. Tổ chức các hoạt động dịch vụ du lịch sinh thái trong VQG; tham mưu về việc liên doanh, liên kết trong kinh doanh các dịch vụ du lịch sinh thái sau khi Đề án được phê duyệt.

Chỉ đạo công tác lưu trữ hồ sơ tài liệu, quản lý tài sản chung của Phòng.

Viên chức: Trịnh Thị Thon

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: 

Điện thoại cơ quan: 02033.793.365

Điện thoại di động:

Email:

- Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo phòng các văn bản liên quan đến phát triển Lâm nghiệp, đa dạng sinh học rừng và môi trường.

- Thực hiện công tác văn thư lưu trữ và công tác liên quan đến hành chính của phòng.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Phòng trong việc xây dựng báo cáo tháng, quý, năm của Phòng gửi Văn phòng Ban quản lý tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ban quản lý.

- Chủ trì thực hiện quản lý Vườn sưu tập thực vật quý hiếm: Gieo ươm các loài cây bản địa, quý hiếm (lập kế hoạch và tổ chức thực hiện gieo ươm) đảm bảo các hoạt động nghiên cứu, sản xuất cây giống bản địa, quý hiếm tại vườn ươm; duy trì vườn ươm sạch sẽ, khoa học.

- Thu thập tài liệu các loài cây và giống cây lâm nghiệp, cây mẫu và đánh giá, cập nhật các loài quý hiếm, nguy cấp trong VQG và đề xuất các phương pháp bảo tồn.

- Phối hợp với các đồng chí khác trong phòng thực hiện việc quản lý nhà bảo tàng đa dạng sinh học và giới thiệu cho du khách khi đến thăm quan nhà bảo tàng.

- Tham gia đề xuất ý tưởng dự án, đề tài nhiệm vụ khoa học công nghệ của Ban quản lý VQG Bái Tử Long cấp tỉnh/cấp bộ/cấp nhà nước.

- Tham gia viết bài để đăng tải trên Website của VQG Bái Tử Long.

- Tham gia thực hiện các phần công việc trong dự án, đề tài nếu có khi được đ/c chủ trì phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

- Chịu trách nhiệm trước đồng chí Trưởng phòng về mọi công việc được phân công và thường xuyên báo cáo Lãnh đạo phòng về các mặt hoạt động mình đảm nhiệm thực hiện.

Viên chức: Nguyễn Thị Thanh Tâm

Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn hóa du lịch - Cử nhân kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 02033.793.365

Điện thoại di động: 0978.874.868

Email:  nguyenthanhtam.baitulong@gmail.com

- Tham mưu cho lãnh đạo phòng các văn bản liên quan đến công tác du lịch sinh thái, truyền thông, hợp tác quốc tế theo yêu cầu của lãnh đạo.

- Chủ trì việc thực hiện các thủ tục liên quan đến thanh toán các đề tài, dự án do phòng chủ trì thực hiện hoặc phối hợp thực hiện.

- Chủ trì quản lý Bảo tàng đa dạng sinh học (quản lý, bảo quản các tiêu bản mẫu vật, vệ sinh, sắp xếp tài liệu...) và giới thiệu cho du khách khi đến thăm quan.

- Phối hợp với các đồng chí khác thực hiện các nhiệm vụ về gieo ươm các loài cây bản địa, quý hiếm tại vườn ươm, đảm bảo các hoạt động nghiên cứu, sản xuất cây giống bản địa, quý hiếm tại vườn ươm luôn được duy trì, vườn ươm sạch cỏ dại.

- Tham gia viết bài để đăng tải trên Website của VQG Bái Tử Long.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

- Chịu trách nhiệm trước đồng chí Trưởng phòng về mọi công việc được phân công và thường xuyên báo cáo Lãnh đạo phòng về các mặt hoạt động mình đảm nhiệm thực hiện.


 Tìm kiếm
Thăm dò ý kiến
Bạn trông đợi mức thưởng Tết thế nào?


   Xem kết quả