Liên kết website


Thông tin cần biết
Ngày 21 tháng 9 năm 2017

Tỷ giá vàngTỷ giá ngoại tệ

Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 10399
Đang Online: 38
Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Lãnh đạo phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Trưởng phòng: Phạm Văn Sỹ

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại cơ quan: 0203.3793365

Số điện thoại di động: 0912023872

E-mail: syvandon@gmail.com

Phụ trách: 

Là người đứng đầu lãnh chỉ đạo chung, chỉ đạo tất cả các mặt hoạt động của Phòng. Cụ thể:

- Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn của phòng, báo cáo tháng, quý, năm của phòng xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo.

- Chỉ đạo phòng thực hiện các công việc chuyên môn của phòng theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã nêu tại phần I.

- Chỉ đạo thực hiện các đề tài, dự án liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học Ban quản lý Bái Tử Long trong phạm vi Ban lãnh đạo Ban quản lý giao.

- Tham gia đề xuất ý tưởng dự án, đề tài nhiệm vụ khoa học công nghệ của Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long cấp tỉnh/cấp bộ/cấp nhà nước.

- Tích cực tham gia viết bài để đăng tải trên Website của Vườn quốc gia Bái Tử Long.

- Điều hành công việc trong phòng thể hiện bằng mệnh lệnh, cấp dưới phải chịu sự điều hành, thực hiện phục tùng mọi sự chỉ đạo của cấp trên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao thể hiện tính nghiêm minh trong công tác.

- Có trách nhiệm đối nội, đối ngoại của phòng, giữ mối quan hệ với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc cơ quan và các đơn vị ngoài cơ quan, không làm ảnh hưởng đến danh dự của phòng cũng như Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long.

- Là thư ký Hội đồng khoa học của Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long.

- Trưởng phòng là người quyết định, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long về tất cả các mặt hoạt động của Phòng cũng như phân công việc làm các thành viên trong phòng.

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Khúc Thành Liêm

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Số điện thoại cơ quan: 0203.3793365

Số điện thoại di động: 0904734961

E-mail: liembaitulong@gmail.com

Phụ trách: 

Là người tham mưu, giúp việc cho trưởng phòng thực hiện nhiệm vụ của Phòng KH&HTQT, thay mặt Trưởng phòng điều hành các công việc của Phòng khi đ/c Trưởng phòng đi vắng hoặc đ/c Trưởng phòng ủy quyền.

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Phụ trách việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường cho cộng đồng dân cư và các hoạt động du lịch sinh thái.

+ Phụ trách việc triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu và dự án mới từ năm 2016

+ Phụ trách lĩnh vực hợp tác quốc tế.

+ Tham gia đề xuất ý tưởng dự án, đề tài nhiệm vụ khoa học công nghệ của Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long cấp tỉnh/ cấp bộ/ cấp nhà nước.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công

+ Thường xuyên báo cáo Trưởng phòng  về các mặt hoạt động mình phụ trách.

+ Thường xuyên báo cáo Trưởng phòng về công việc được phân công như tiến độ hoàn thành, đề xuất khó khắn, vướng mắc, rào cản, nguy cơ trong quá trình thực hiện công việc.

+ Thực hiện tốt những công việc mà Trưởng phòng giao.

+ Thay mặt Trưởng phòng giao dịch, tiếp khách và quyết định chỉ đạo những việc mà Trưởng phòng ủy quyền.

+ Chịu trách nhiệm trước đ/c Trưởng phòng về tất cả các mặt hoạt động phụ trách của Phòng cũng như phân công việc làm các thành viên trong phòng.

 

 

 Tìm kiếm
Thăm dò ý kiến
Bạn trông đợi mức thưởng Tết thế nào?


   Xem kết quả
Video Clip
Vườn quốc gia Bái Tử Long