Liên kết website


Thông tin cần biết
Ngày 21 tháng 4 năm 2019

Tỷ giá vàngTỷ giá ngoại tệ

Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 85389
Đang Online: 64
Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Lãnh đạo phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hùng

 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại cơ quan: 0203 3793365

Số điện thoại di động: 0982505676

E-mail: hungbtl@gmail.com

Phụ trách: 

Chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế.

Tham mưu cho Ban lãnh đạo Ban quản lý Vườn Quốc gia trong công tác quản lý các hoạt động Khoa học và Hợp tác quốc tế về bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, đất lâm nghiệp của Vườn quốc gia. Tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ rừng, biển, cảnh quan, môi trường trong cộng đồng dân cư địa phương và tổ chức các hoạt động dịch vụ du lịch sinh thái trong ranh giới Vườn quốc gia Bái Tử Long.

Tham mưu và chủ trì thực hiện công tác lập quy hoạch; rà soát điều chỉnh quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Bái Tử Long theo định kỳ và tổ chức thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt.

Tham mưu cho Lãnh đạo trong công tác quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ; là cơ quan thường trực, giúp Hội đồng khoa học Ban quản lý Vườn quốc gia thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động;

Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, kế hoạch quản lý Vườn quốc gia theo giai đoạn 5 năm và hàng năm;

Xây dựng đề xuất nhiệm vụ, dự án nghiên cứu, ứng dụng công nghệ về bảo tồn, phát triển hệ sinh thái rừng, đặc biệt là các loài đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm trình cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện;

Chủ trì lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác điều tra, giám sát đa dạng sinh học phần rừng và duy trì hệ thống thông tin dữ liệu về hồ sơ rừng đặc dụng để kết nối toàn quốc theo quy định, báo cáo hiện trạng về đa dạng sinh học, công bố danh mục động thực vật, quản lý vườn ươm, nhà bảo tàng đa dạng sinh học …

Tham mưu cho Lãnh đạo trong công tác chỉ đạo, quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng trong ranh giới Vườn quốc gia.

Xây dựng đề xuất dự án, tìm kiếm, lựa chọn các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hợp tác, tài trợ, đầu tư vào khoa học và công nghệ để nâng cao năng lực quản lý, bảo tồn sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia;

Chủ trì và phối hợp với các bên liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện các dự án, mô hình nông lâm kết hợp, phát triển kinh tế, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật, thực hiện các hoạt động thu hút cộng đồng dân cư các xã vùng đệm cùng tham gia quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân theo mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững;

Tổ chức biên soạn tài liệu, chủ trì và phối hợp với các bên liên quan tổ chức tuyên truyền cho cán bộ chiến sỹ và người dân trong vùng lõi, vùng đệm của Vườn quốc gia về tăng các quy định của pháp luật trong việc bảo vệ môi trường thiên nhiên, bảo vệ rừng và cảnh quan Vườn quốc gia Bái Tử Long và vùng đệm.Tìm kiếm
Thăm dò ý kiến
Bạn trông đợi mức thưởng Tết thế nào?


   Xem kết quả
Video Clip
Cá Heo xuất hiện tại Vườn quốc gia Bái Tử Long
Khám phá VQG Bái Tử Long - Vườn di sản ASEAN | QTV