Liên kết website


Thông tin cần biết
Ngày 29 tháng 9 năm 2020

Tỷ giá vàngTỷ giá ngoại tệ

Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 221688
Đang Online: 75
Phòng Bảo tồn biển, đất ngập nước

Lãnh đạo phòng Bảo tồn biển, đất ngập nước

Trưởng phòng: Phạm Xuân Phương

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy sản

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3793365

Điện thoại di động: 0985351848

E-mail: phuongbtlvd@gmail.com

Phụ trách: 

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về hoạt động của phòng Bảo tồn biển; trách nhiệm quản lý nhân sự và tài sản của Phòng. Chỉ đạo, phân công, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chung của Phòng. Ký duyệt các chương trình, kế hoạch và báo cáo kết quả công tác tháng, quý, năm. Hàng tháng tổ chức họp Phòng để phổ biến Nghị quyết của Đảng ủy, Chi bộ; thông báo kết luận của Giám đốc Ban quản lý tại cuộc họp giao ban lãnh đạo; đánh giá kết quả công tác tháng trước, thảo luận xây dựng nhiệm vụ công tác tháng sau và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân trong Phòng. Tổ chức họp sơ kết 6 tháng, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, công tác chuyên môn hàng năm và họp nhận xét, đánh giá, phân loại viên chức của phòng theo quy định.

- Soát, xét, thẩm định các văn bản do Ban lãnh đạo giao phòng Bảo tồn biển tham mưu, đề xuất, xây dựng trước khi trình Ban lãnh đạo ký ban hành .

- Trực tiếp tham mưu cho Ban Lãnh đạo trong việc xây dựng và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Bái Tử Long (nội dung quy hoạch biển).

- Trực tiếp chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên, môi trường biển và tổ chức triển khai thực hiện.

- Tham mưu cho Ban Lãnh đạo trong việc xây dựng và thực hiện phương án chia sẻ lợi ích nguồn lợi thủy sản trong ranh giới Vườn quốc gia.

- Là đầu mối liên hệ, phối kết hợp trong công tác với các phòng chuyên môn, tổ chức trực thuộc của Ban quản lý và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Phụ trách lực lượng Tự vệ của Ban quản lý Vườn quốc gia.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Lãnh đạo phân công.

 

 

Phó Trưởng phòng: Bùi Hữu Cường

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy sản

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3793365

Điện thoại di động: 0904332386

E-mail: cuongbtlbt@gmail.com

Phụ trách: 

Tham mưu, giúp việc cho Trưởng phòng; trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm cá nhân trước đồng chí Trưởng phòng về các lĩnh vực sau:

- Phụ trách công tác quản lý các hoạt động thủy sản; quản lý hồ sơ về ranh giới, diện tích Vườn quốc gia.

- Phụ trách công tác phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học biển; công tác sưu tập, nuôi trồng thực nghiệm, bảo tồn và phát triển nguồn gen các loài động, thực vật biển nguy cấp, quý, hiếm.

- Chủ trì thực hiện công tác thu thập, xử lý mẫu vật, nguồn gen sinh vật biển để trưng bày tại Bảo tàng đa dạng sinh học phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, tuyên truyền, giáo dục, đào tạo.

- Thực hiện công tác nghiên cứu, xây dựng và đề xuất các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; dự án hợp tác quốc tế phục vụ công tác bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên, môi trường biển.

- Trực tiếp tham mưu và phối hợp với các phòng chuyên môn, tổ chức trực thuộc thực hiện công tác phát triển dân sinh kinh tế vùng đệm.

- Lập kế hoạch công tác của phòng Bảo tồn biển theo tháng, quý, năm.

- Lập báo cáo, đề xuất triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của phòng.

- Tham gia đánh giá việc thực hiện công tác của viên chức trong Phòng.

- Phụ trách công tác nội vụ; thay mặt Trưởng phòng điều hành công việc của phòng khi Trưởng phòng đi vắng và ký các văn bản thuộc thẩm quyền Trưởng phòng khi được ủy quyền.

- Tham gia các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn của Ban quản lý, của phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

 


Tìm kiếm
Thăm dò ý kiến
Bạn trông đợi mức thưởng Tết thế nào?


   Xem kết quả
Video Clip
Cá Heo xuất hiện tại Vườn quốc gia Bái Tử Long
Khám phá VQG Bái Tử Long - Vườn di sản ASEAN | QTV